Độc Lập Về Tư Pháp Trong Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Nghề Nghiệp Thẩm Phán Việt Nam

  • 2018
  • Tiếng Việt

Tóm tắt

Kinh nghiệm của các nền kinh tế đã chuyển đổi khác nhau ở các nước thuộc Liên Xô cũ, một số nước châu Á và châu Mỹ Latinh trong những năm 90 và đầu thế kỷ 21 cho thấy, thành công trong phát triển kinh tế không chỉ nhờ vào các chính sách kinh tế đổi mới, mở cửa thị trường và hội nhập mà còn phụ thuộc vào nỗ lực đổi mới tư pháp theo hướng thúc đẩy sự độc lập của tư pháp và kiểm sát viên.

 

Bài viết này (bằng tiếng Việt) bao gồm nội dung trao đổi về tính độc lập tư pháp ở Việt Nam trong Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Nghề Nghiệp dành cho thẩm phán được ban hành vào tháng 7 năm 2018 trên Tạp Chí Tòa Án Nhân Dân, ấn bản tháng 9 năm 2018.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt